Skip to main content

Algemene Voorwaarden Medicadenta

Index

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

1. Definities
2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
3. Wijze van facturering
4. Betalingsvoorwaarden
5. Ontbinding
6. Aansprakelijkheid
7. Overmacht
8. Geschillen

Hoofdstuk 2 Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

9. Het inlenen van uitzendkrachten
10. (Uur)beloning en overige vergoedingen van de uitzendkracht
11. Inhoud van de overeenkomst en opzegtermijn
12. Aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding door inlener met de uitzendkracht
13. Selectie van uitzendkrachten
14. Zorgverplichting inlener en vrijwaring jegens MedicaDenta
15. Identificatie en persoonsgegevens
16. Auto van de zaak en bedrijfssluiting

Hoofdstuk 3 Voorwaarden voor arbeidsbemiddeling

17. Toepasselijkheid algemene bepalingen
18. Honorarium en inhoud van de arbeidsbemiddelingsovereenkomst
19. Aangaan arbeidsverhouding door opdrachtgever met de werkzoekende
20. Selectie van werkzoekende

Hoofdstuk 4 Voorwaarden voor payrollen

21. Toepasselijkheid hoofdstuk 1 en 2
22. Facturatie
23. Aanvullende arbeidsvoorwaarden
24. Aangaan en beëindiging van de inleenovereenkomst

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf aan een inlener uitzendkrachten ter beschikking stelt voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van deze inlener;
2. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van MedicaDenta werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een inlener;
3. Inlener: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door tussenkomst van MedicaDenta voorziet van uitzendkrachten;
4. Inleenovereenkomst: de overeenkomst tussen MedicaDenta en een inlener op basis waarvan een uitzendkracht ten behoeve van die inlener door tussenkomst van MedicaDenta werkzaamheden zal verrichten;
5. Inlenerstarief: het bedrag per uur dat de inlener aan MedicaDenta verschuldigd is voor de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht;
6. Uitzendovereenkomst: de arbeidsovereenkomst waarbij de uitzendkracht door MedicaDenta ter beschikking wordt gesteld aan een inlener om krachtens een door deze met de uitzendonderneming gesloten inleenovereenkomst arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van die inlener;
7. Arbeidsbemiddelingsonderneming: iedere natuurlijke of rechtspersoon die ten behoeve van een werkgever, een werkzoekende, dan wel beiden, behulpzaam is bij het zoeken van arbeidskrachten onderscheidenlijk arbeidsgelegenheid, waarbij de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht dan wel een aanstelling tot ambtenaar wordt beoogd.
8. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van een arbeidsbemiddelingsonderneming.
9. Arbeidsbemiddelingsovereenkomst: de overeenkomst tussen een arbeidsbemiddelings onderneming en een opdrachtgever en/of een werkzoekende tot het verrichten van de onder 7 genoemde diensten.
10. Payrollonderneming: iedere natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf aan een inlener werknemers ter beschikking stelt voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van deze inlener. De werving van de werknemer komt tot stand door de inlener, niet door de payrollonderneming.
11. Payrollovereenkomst: de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de payrollonderneming (werkgever) ter beschikking wordt gesteld aan een inlener om krachtens een door deze met de payrollonderneming gesloten inleenovereenkomst arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van die inlener. De payrollovereenkomst komt tot stand na werving van de werknemer door de inlener, niet door de payrollonderneming.
12. Payrollen: het door een werkgever ter beschikking stellen van een werknemer aan een inlener krachtens een payrollovereenkomst als bedoeld onder 11.
13. NBBU-cao: de cao voor uitzendkrachten die geldt voor uitzendondernemingen die als lid zijn aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU).
14. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over uitzendkrachten, wordt bedoeld: mannelijke en vrouwelijke uitzendkrachten en waar gesproken wordt over hem en/of hij, wordt bedoeld: hem/haar of hij/zij.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van MedicaDenta aan, en op iedere inleenovereenkomst tussen MedicaDenta en een inlener waarop MedicaDenta deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, alsmede op de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen MedicaDenta en een inlener, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2. De inlener met wie eenmaal op deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met MedicaDenta gesloten inleenovereenkomst in te stemmen.
3. Alle aanbiedingen, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn vrijblijvend.
4. MedicaDenta is niet gebonden aan algemene voorwaarden van de inlener voor zover die afwijken van deze voorwaarden.
5. Als enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3. Wijze van facturering

1. De facturen van MedicaDenta zijn, tenzij anders afgesproken, mede gebaseerd op de ingevulde en door de inlener voor akkoord bevonden tijdverantwoording.
2. De inlener is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige invulling en accordering van de tijdverantwoording. De accordering vindt plaats via (digitale) ondertekening van de tijdverantwoording tenzij anders overeengekomen.
3. Bij verschil tussen de bij MedicaDenta ingeleverde tijdverantwoording en de door de inlener behouden gegevens daarvan geldt de bij MedicaDenta ingeleverde tijdverantwoording als juist, tenzij de inlener het tegendeel aantoont.
4. Als de uitzendkracht de gegevens van de tijdverantwoording betwist, kan MedicaDenta het aantal gewerkte uren en overige kosten factureren volgens de opgave van de uitzendkracht, tenzij de inlener aantoont dat de tijdverantwoording correct is.
5. Als de inlener niet aan het gestelde in lid 2 van dit artikel voldoet, kan MedicaDenta besluiten om de inlener te factureren op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. MedicaDenta gaat hiertoe niet over zolang er geen redelijk overleg daaromtrent met de inlener heeft plaatsgevonden.
6. De inlener draagt er zorg voor dat de facturen van MedicaDenta zonder enige inhouding, korting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum zijn betaald.
7. Tariefwijzigingen ten gevolge van CAO-verplichtingen en wijzigingen in of ten gevolge van wet- en regelgeving zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan de inlener doorberekend en zijn dienovereenkomstig door de inlener verschuldigd, ook als deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van een inleenovereenkomst.
8. Uitsluitend indien MedicaDenta beschikt over een G-rekening of er een vrijwaringsrekening bestaat ten behoeve van zijn depot, kan de inlener MedicaDenta verzoeken om in overleg treden over de mogelijkheid dat de inlener een percentage van het gefactureerde bedrag op de betreffende rekening stort, alsmede over de hoogte van het percentage. Alleen bij bereikte overeenstemming kan van voornoemde mogelijkheid gebruik worden gemaakt

Artikel 4 Betalingsvoorwaarden

1. Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan MedicaDenta werken voor de inlener bevrijdend.
2. Rechtstreekse betaling, dan wel verstrekking van voorschotten door de inlener aan de uitzendkracht zijn niet toegestaan, ongeacht de reden waarom of de wijze waarop zulks geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen regarderen MedicaDenta niet en leveren geen grond op voor enige schuldaflossing of verrekening.
3. Als de inlener een factuur betwist, zal dit binnen acht dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk door de inlener aan MedicaDenta kenbaar worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de inlener niet op.
4. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de inlener van enig door hem verschuldigd bedrag, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de inlener tevens een vertragingsrente van 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele maand rekenende, over het bruto factuurbedrag aan MedicaDenta verschuldigd.
5. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die MedicaDenta moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de inlener, zijn voor rekening van de inlener. De buitengerechtelijke incassokosten van MedicaDenta, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 500,00 vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom.

Artikel 5. Ontbinding

1. Als een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de inleenovereenkomst te voldoen, is de andere partij -naast hetgeen in de inleenovereenkomst is bepaald- gerechtigd de inleenovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de ernstige tekortkoming te zuiveren.
2. Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de inleenovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als:
a. de andere partij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
b. de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
c. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
d. de andere partij zijn huidige onderneming staakt;
e. buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de inleenovereenkomst na te kunnen komen.
3. Als de inlener op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de inleenovereenkomst had ontvangen, kan hij de inleenovereenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens MedicaDenta nog niet is uitgevoerd.
4. Bedragen die MedicaDenta vóór de ontbinding aan de inlener heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de inleenovereenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door inlener aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
5. Als de inlener, na ter zake in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de inleenovereenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is MedicaDenta gerechtigd haar verplichtingen jegens de inlener op te schorten zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de inlener gehouden te zijn, dan wel zal de inlener MedicaDenta financiële zekerheid verschaffen door middel van een voorschot of (bank)garantie. De omvang van het voorschot of de (bank)garantie staat in verhouding tot de verplichtingen van de inlener volgens de inleenovereenkomst. Voorgaande geldt ook in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.
6. Als, naar het oordeel van MedicaDenta, er gerede twijfels bestaan omtrent de financiële positie van de inlener, zal de inlener MedicaDenta op diens verzoek de financiële zekerheid verschaffen als in lid 5 genoemd.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

1. Behoudens bepalingen van dwingend recht, alsmede met inachtneming van de algemene normen van redelijkheid en billijkheid, is MedicaDenta niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de uitzendkracht of aan zaken dan wel personen bij of van de inlener of een derde, welke schade is ontstaan als een gevolg van:
a. de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door MedicaDenta aan de inlener, ook wanneer mocht blijken dat die uitzendkracht niet blijkt te voldoen aan de door de inlener aan hem gestelde vereisten
b. eenzijdige opzegging van de uitzendovereenkomst door de uitzendkracht
c. toedoen of nalaten van de uitzendkracht, de inlener zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de uitzendkracht.
2. Eventuele aansprakelijkheid van de uitzendonderneming voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot 50% van het betreffende gefactureerde dan wel te factureren bedrag. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is MedicaDenta nimmer aansprakelijk.
3. De inlener is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheids verzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
4. In ieder geval dient de inlener de uitzendonderneming te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de uitzendkracht of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel geleden door die uitzendkracht of derden.
5. De in leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen, als er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de uitzendonderneming en/of diens leidinggevend personeel.
6. De uitzendonderneming heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de inlener ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van de uitzendonderneming maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.

Artikel 8. Geschillen

1. Op de inleenovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
2. Ten aanzien van geschillen tussen partijen die verband houden met de inleenovereenkomst is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.
3. Voor zover de berechting van dergelijke geschillen behoort tot de competentie ener rechtbank, zullen deze uitsluitend worden berecht door de rechtbank binnen het arrondissement waarbinnen MedicaDenta is gevestigd.

Hoofdstuk 2. VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN

Artikel 9. Het inlenen van uitzendkrachten

1. De uitzendovereenkomst wordt aangegaan tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming. Op de uitzendovereenkomst is de NBBU-CAO voor Uitzendkrachten van toepassing. Tussen de inlener en de uitzendkracht bestaat er geen arbeidsovereenkomst.
2. Bij het ter beschikkingstellen van de uitzendkracht door MedicaDenta aan de inlener, werkt de uitzendkracht feitelijk onder leiding en toezicht van de inlener. De inlener neemt daarbij dezelfde zorgvuldigheid in acht als tegenover zijn eigen werknemers. De uitzendonderneming heeft als formele werkgever geen zicht op de werkplek en de te verrichten werkzaamheden.
3. De werkzaamheden worden uitgevoerd zoals overeengekomen in de inleenovereenkomst. Als de inlener hiervan af wenst te wijken gedurende de inleenovereenkomst, geschiedt dit uitsluitend in overleg met MedicaDenta.

Artikel 10. (Uur)beloning en overige vergoedingen van de uitzendkracht

1. Het loon en de vergoedingen van de uitzendkracht worden vooraf aan de terbeschikkingstelling en zo nodig gedurende de terbeschikkingstelling bepaald en zijn gelijk aan het loon en vergoedingen die worden toegekend aan vergelijkbare werknemers, werkzaam in gelijkwaardige functies, in dienst van de inlener (het zogenoemde loonverhoudingsvoorschrift).
2. Onder het loon en overige vergoedingen vallen de volgende componenten:
a. uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
b. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting. Deze kan –zulks ter keuze van MedicaDenta – gecompenseerd worden in tijd en/ of geld;
c. toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waar onder feestdagentoeslag) en ploegendienst;
d. initiële loonstijging;
e. onbelaste kostenvergoedingen: reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk wegens de uitoefening van de functie;
f. periodieken.
3. De inlener informeert MedicaDenta tijdig over de componenten zoals genoemd in lid 2. Indien de inlener MedicaDenta onjuiste inlichtingen verstrekt over deze componenten is MedicaDenta gerechtigd om vanaf het moment van aanvang van de betreffende functie, met terugwerkende kracht, het loon en overige vergoedingen van de uitzendkracht alsmede het tarief van de inlener dienovereenkomstig te corrigeren en bij de inlener in rekening te brengen.
4. Als het loon en de vergoedingen van de uitzendkracht niet kunnen worden vastgesteld volgens het loonverhoudingsvoorschrift, dan worden ze vastgesteld in overleg tussen MedicaDenta, uitzendkracht en inlener. Leidraad hierbij zijn het opleidingsniveau en de ervaring van de uitzendkracht en daarnaast de verantwoordelijkheden en benodigde capaciteiten die invulling van de functie met zich meebrengen.
5. Als de inlener, nadat de uitzendkracht is verschenen op de werkplek, minder dan drie uren gebruik maakt van diens arbeidsaanbod, is de inlener verplicht tot betaling van het inlenerstarief over ten minste drie uren per oproep als:
a. de overeengekomen omvang van de arbeid minder dan 15 uur per week bedraagt en de werktijden niet zijn vastgelegd; of
b. de inlener de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig heeft vastgelegd.
6. Als de inlener vanuit zijn bedrijfsvoering de uitzendkracht verplicht te beschikken over bepaalde benodigdheden, zoals een verklaring omtrent goed gedrag of persoonlijke beschermingsmiddelen, worden deze –voor zover mogelijk- door de inlener verstrekt. Indien de benodigdheden door MedicaDenta worden verzorgd is MedicaDenta gerechtigd de kosten die daarmee samenhangen bij de inlener in rekening te brengen.

Artikel 11. Inhoud van de inleenovereenkomst en opzegtermijnen

1. In de inleenovereenkomst wordt de duur van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht vermeld en wanneer deze op voorhand nog niet duidelijk is, een zo nauwkeurig mogelijke schatting daarvan. Voor zover mogelijk en wenselijk worden daarin verder de begin- en einddatum van de terbeschikkingstelling, het aantal te werken uren, de opzegtermijn en de arbeidsvoorwaarden van de uitzendkracht vastgelegd.
2. Als het uitzendbeding van toepassing is op de uitzendovereenkomst hoeven MedicaDenta of de inlener geen opzegtermijn in acht te nemen als zij de terbeschikkingstelling tussentijds wensen te beëindigen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Als het uitzendbeding niet van toepassing is op de uitzendovereenkomst is er sprake van een uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. In dit geval eindigt de inleenovereenkomst slechts door het verstrijken van de overeengekomen duur van de terbeschikkingstelling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Als de inlener de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht die op basis van een uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd werkzaam is tussentijds wenst te beëindigen, zal de inlener aan MedicaDenta een terstond opeisbare vergoeding verschuldigd zijn. Deze vergoeding bedraagt 100% van het laatst geldende inlenerstarief voor de betrokken uitzendkracht, vermenigvuldigd met het aantal van de in de inleenovereenkomst overeengekomen uren, gelegen in de periode vanaf het moment van tussentijdse beëindiging tot het moment van afloop van de inleenovereenkomst zoals in eerste instantie overeengekomen.
5. Als de inlener de terbeschikkingstelling wenst te beëindigen terwijl er niets is overeengekomen omtrent de duur van de terbeschikkingstelling en de uitzendkracht op basis van de uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd werkzaam is, geldt een opzegtermijn van 20 werkdagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12. Aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding door inlener met de uitzendkracht

1. Als de inlener met een hem door MedicaDenta ter beschikking gestelde of te stellen uitzendkracht rechtstreeks een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding wil aangaan, stelt hij MedicaDenta daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. Partijen treden vervolgens in overleg om de wens van de inlener te bespreken.
2. Onder andersoortige arbeidsverhouding als bedoeld in dit artikel wordt onder meer verstaan:
a. de overeenkomst van opdracht
b. de aanneming van werk
c. het ter beschikking laten stellen van de uitzendkracht aan de inlener door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming) voor hetzelfde of ander werk.
3. De inlener gaat niet rechtstreeks een arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht aan, als de uitzendkracht de uitzendovereenkomst met de uitzendonderneming niet rechtsgeldig heeft beëindigd

Artikel 13. Selectie van uitzendkrachten

1. De uitzendkracht wordt door MedicaDenta gekozen enerzijds aan de hand van de bij MedicaDenta bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor uitzending beschikbare uitzendkrachten en anderzijds aan de hand van de door de inlener aan MedicaDenta verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden.
2. Niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, kunnen niet door de inlener worden gesteld. In ieder geval zullen deze door MedicaDenta niet worden gehonoreerd.
3. De inlener heeft het recht om, als een uitzendkracht niet voldoet aan de door de inlener gestelde eisen, dit binnen 4 uur na de aanvang van de werkzaamheden aan MedicaDenta kenbaar te maken. In dat geval is de inlener gehouden MedicaDenta minimaal te betalen de aan de uitzendkracht verschuldigde beloning en vergoedingen, vermeerderd met het werkgeversaandeel in de sociale lasten en premieheffing en uit de CAO voortvloeiende verplichtingen.
4 Gedurende de looptijd van de inleenovereenkomst is MedicaDenta gerechtigd om een voorstel te doen tot vervanging van de uitzendkracht, bijvoorbeeld indien de uitzendkracht niet langer in staat is de arbeid te verrichten. Het inlenerstarief zal dan opnieuw worden vastgesteld.

14. Zorgverplichting inlener en vrijwaring jegens MedicaDenta

1. De inlener is ervan op de hoogte dat hij volgens de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 7: 658 BW de verplichting heeft om te zorgen voor een veilige werkplek van de uitzendkracht. De inlener verstrekt de uitzendkracht concrete aanwijzingen om te voorkomen dat de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Tevens verstrekt de inlener de uitzendkracht persoonlijke beschermingsmiddelen voor zover noodzakelijk.
2. Tijdig voordat de terbeschikkingstelling een aanvang neemt, verstrekt de inlener aan de uitzendkracht MedicaDenta de noodzakelijke informatie over de verlangde beroepskwalificatie van de uitzendkracht, alsmede de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.
3 De inlener zal de door hem ingeleende uitzendkracht niet op zijn beurt weer doorlenen aan een derde om onder diens toezicht en leiding te werken, zonder toestemming van MedicaDenta.
4 De inlener is tegenover de uitzendkracht en MedicaDenta aansprakelijk voor en dientengevolge gehouden tot vergoeding van de schade die de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.
5 Als de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is de inlener overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen en jegens MedicaDenta gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde personen, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.
6 De inlener zal MedicaDenta te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken, jegens MedicaDenta ingesteld wegens het niet nakomen door de inlener van de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichtingen en verleent MedicaDenta de bevoegdheid haar aanspraken ter zake aan de direct belanghebbende(n) te cederen, dan wel mede namens MedicaDenta tegen de inlener geldend te maken.
7 De inlener is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in dit artikel.

Artikel 15. Identificatie en persoonsgegevens

1. De inlener stelt bij aanvang van de terbeschikkingstelling van een uitzendkracht diens identiteit vast aan de hand van een origineel identiteitsdocument en neemt een kopie van dit document op in zijn administratie.
2. De inlener behandelt de hem in het kader van de terbeschikkingstelling ter kennis gekomen persoonlijke gegevens van uitzendkrachten vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.
3. MedicaDenta is niet aansprakelijk voor boetes of claims die de inlener worden opgelegd omdat hij zijn verplichtingen als in de voorgaande leden bedoeld, niet is nagekomen.

Artikel 16. Auto van de zaak en bedrijfssluiting

1. Als de inlener voornemens is de uitzendkracht een auto ter beschikking te stellen, deelt de inlener dit onverwijld mede aan MedicaDenta. Uitsluitend in overleg met MedicaDenta komt de inlener met de uitzendkracht overeen dat de auto privé gereden mag worden, zodat MedicaDenta hiermee rekening kan houden in de loonheffing. Als de inlener dit nalaat is hij gehouden de daaruit voortvloeiende schade, kosten en (fiscale) gevolgen te vergoeden die MedicaDenta lijdt.
2. Als er gedurende de terbeschikkingstelling een bedrijfssluiting of verplichte vrije dag plaatsvindt, informeert de inlener MedicaDenta hieromtrent bij het aangaan van de inleenovereenkomst, zodat MedicaDenta hiermee rekening kan houden bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden. Als de inlener dit nalaat is hij gedurende de bedrijfssluiting of verplichte vrije dag, aan MedicaDenta verschuldigd het aantal uur zoals overeengekomen in de inleenovereenkomst, vermenigvuldigd met het laatst geldende inlenerstarief.

Hoofdstuk 3. VOORWAARDEN VOOR ARBEIDSBEMIDDELING

Artikel 17. Toepasselijkheid algemene bepalingen

1. De in hoofdstuk 1 van deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen zijn overeenkomstig van toepassing op de relatie tussen arbeidsbemiddelingsonderneming en opdrachtgever, uitgezonderd het in artikel 3 leden 1, 2, 3, 4, 5 en 7 bepaalde.
2. Waar in hoofdstuk 1 van deze algemene voorwaarden wordt gesproken over: ” MedicaDenta”, ”inlener”, ”uitzendkracht” of ”ter beschikking stellen”, dient, wanneer sprake is van arbeidsbemiddeling, voor deze begrippen respectievelijk gelezen te worden: ”arbeidsbemiddelingsonderneming”, ”opdrachtgever”, ”werkzoekende” en ”arbeidsbemiddeling”.

Artikel 18. Honorarium en inhoud van de arbeidsbemiddelingsovereenkomst

1. Het door de opdrachtgever aan MedicaDenta verschuldigde honorarium kan bestaan uit, hetzij een van tevoren vast overeengekomen bedrag, hetzij uit een van tevoren overeengekomen percentage van het aan de werkzoekende aangeboden full time bruto jaarsalaris te vermeerderen met vakantiebijslag.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het in lid 1 van dit artikel bedoelde honorarium slechts dan verschuldigd indien de arbeidsbemiddeling heeft geleid tot een arbeidsovereenkomst respectievelijk aanstelling tot ambtenaar met een door MedicaDenta geselecteerde werkzoekende.
3. In de arbeidsbemiddelingsovereenkomst wordt, voor zover relevant, de duur van arbeidsbemiddeling, de wijze waarop deze door MedicaDenta wordt uitgevoerd en het daarvoor door de opdrachtgever aan MedicaDenta verschuldigde honorarium opgenomen.
4. Onder het honorarium wordt niet verstaan de plaatsing- en productiekosten van advertenties, de reis- en verblijfkosten van de werkzoekende en de kosten van een psychologische test. Deze en eventuele andere pro memorie posten worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht.

Artikel 19. Aangaan arbeidsverhouding door opdrachtgever met de werkzoekende

Als de opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht tot arbeidsbemiddeling of binnen twaalf maanden na beëindiging daarvan zelf rechtstreeks een arbeidsovereenkomst aangaat met dan wel overgaat tot aanstelling van een door MedicaDenta geselecteerde werkzoekende, is hij aan MedicaDenta verschuldigd een terstond opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare, boete gelijk aan het met de opdrachtgever overeengekomen honorarium voor de arbeidsbemiddeling dan wel gelijk aan het honorarium dat in rekening zou zijn gebracht als er geen rechtstreekse arbeidsverhouding als hiervoor bedoeld zou zijn aangegaan.

Artikel 20. Selectie van werkzoekende

1. De werkzoekende wordt door MedicaDenta geselecteerd enerzijds aan de hand van de door opdrachtgever aan MedicaDenta verstrekte wensen omtrent diens hoedanigheden en kundigheden en verstrekte inlichtingen betreffende de aard van de functie en anderzijds aan de hand van de bij MedicaDenta bekende hoedanigheden en kundigheden van de werkzoekende.
2. Niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van wensen en inlichtingen betreffende de gewenste kandidaat en de aard van de functie zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel, kunnen niet door de opdrachtgever worden gesteld. In ieder geval zullen deze door MedicaDenta niet worden gehonoreerd.

Hoofdstuk 4. VOORWAARDEN VOOR PAYROLLEN

Artikel 21. Toepasselijkheid hoofdstuk 1 en 2

1. Als er tussen de werknemer en MedicaDenta sprake is van een payrollovereenkomst, zijn de in hoofdstuk 1 en 2 van deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen overeenkomstig van toepassing op de relatie tussen MedicaDenta en inlener, uitgezonderd het bepaalde in artikel 11 lid 2 tot en met 5, en artikel 13.
2. Waar in hoofdstuk 1 en 2 van deze algemene voorwaarden wordt gesproken over: “MedicaDenta”, “uitzendkracht” en “uitzendovereenkomst” dient, wanneer sprake is van payrollen, voor deze begrippen respectievelijk gelezen te worden: “payrollonderneming”, werknemer” en payrollovereenkomst.

Artikel 22. Facturatie

Indien de werknemer wegens onvoorziene omstandigheden niet in staat is te werken, zoals in geval van ziekte of leegloop, wordt er ook over de niet gewerkte uren gefactureerd, als de payrollonderneming jegens de werknemer een loondoorbetalingsverplichting heeft.

Artikel 23. Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Toepassing van een arbeidsvoorwaarde van de cao van de inlener is alleen mogelijk indien dit niet conflicteert met de toepasselijke NBBU-cao voor Uitzendkrachten en voor zover schriftelijk overeengekomen.

Artikel 24. Aangaan en beëindiging van de inleenovereenkomst

1. Alvorens de payrollonderneming een payrollovereenkomst met de werknemer aangaat, verstrekt de inlener juiste en volledige informatie over het arbeidsverleden van de werknemer bij de inlener. Indien de inlener onjuiste of onvolledige informatie verstrekt, vergoed de inlener de hieruit voortvloeiende schade van MedicaDenta.
2. De inleenovereenkomst kan pas worden opgezegd of, in afwijking van artikel 5 pas worden ontbonden, als de payrollovereenkomst tussen payrollonderneming en werknemer rechtsgeldig is beëindigd. Indien nodig verleent de inlener zijn medewerking bij het payrollen van de werknemer via een derde werkgever of bij het (terug) in dienst nemen van de werknemer.
3. Indien naar de normen van de redelijkheid en billijkheid, niet van een partij verwacht kan worden de inleenovereenkomst voort te zetten, kan er eerder worden opgezegd dan als bedoeld in lid 2. Als de payrollonderneming een loondoorbetalingsverplichting heeft jegens de werknemer, neemt de inlener een opzegtermijn van minimaal drie maanden in acht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nr. 09185579.

×
Start whatsapp gesprek
Klik op de consultant in je regio om een chat via Whatsapp te starten.

Ellen van den Engel
Ellen van den Engel
Frontoffice